Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft tot taak het houden van integraal toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken binnen het Time Out Huis Plus. De RvT wordt in zijn geheel betrokken bij het strategisch beleid en draagt op deze manier bij aan kwalitatief goede zorg handelend vanuit Visie – Missie & Kernwaarden van het TOH-P.
Leden van de RvT onderschrijven de Governancecode Zorg handelen daarnaar.

De Raad van Toezicht:
Dhr. J. van de Logt, voorzitter
Dhr. E.G. Hoogendijk, lid
Dhr. R. Jaspers, lid